การที่ร้านอาหารในปัจจุบันจะเป็นที่สนใจหรือเป็นที่นิยมได้ จำเป็นต้องพึ่งการทำการตลาดออนไลน์เป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันช่องทางในการโปรโมทร้านอาหารที่มีมากขึ้น สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น Facebook, Google, Instagram, LINE เป็นต้น และในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ลูกค้าอาจมีความจำเป็นต้องประหยัดการใช้จ่ายมากขึ้น แต่การบริโภคก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันเหมือนเดิม ดังนั้น ธุรกิจร้านอาหารที่มีการแข่งขันสูง การเลือกปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดถือเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง

ความหมายของการตลาด

การตลาด หรือ Marketing หมายถึง การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ ที่มีผลทำให้สินค้าและบริการส่งตรงจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยสือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่สามารถทำให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ความสำคัญของการตลาด

การตลาดมีความสำคัญในการเปิดโอกาสให้ธุริจมีการแข่งขันกันได้อย่างเสรี และนำไปสู่การขยายกิจการต่อไปได้โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย เผยแพร่กิจการของเราให้เป็นที่รู้จักของผู้คน ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและความสำเร็จของธุรกิจ ความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ  ความสำคัญต่อผู้บริโภค

การวางแผนการตลาดของร้านอาหาร

การวางแผนการตลาดของร้านอาหารเป็นการรวบรวมงานและการบริหารแนวความคิดทางการตลาดทั้งหมดของร้านอาหาร การจัดการส่วนผสมและกิจกรรมทางการตลาดโดยละเอียด ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและการกำหนดงบประมาณของร้านอาหาร โดยมีแนวทางการวางแผนดังนี้

1. ระบุประเภทของร้านอาหารและลักษณะของธุรกิจให้ชัดเจน

2. กำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของร้านอาหารให้อย่างชัดเจน

3. การวิเคราะห์สถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ทางการตลาด

3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ เศษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง และเทคโนโลยี อาจจมีการเข้าร่วมกลุ่มสังคมโซลเซียลเพื่อสังเกตการณ์

3.2 โครงสร้างของอุตสาหกรรมในท้องถิ่น

3.3 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดของธุรกิจร้านอาหารของเรา

3.4 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดของธุรกิจของคู่แข่ง

3.5 การวิเคราะห์ ความต้องการ แนวโน้ม เทรนที่กำลังมา และศักยภาพของตลาด

4. ชื่อของร้านอาหาร

5. การกำหนดตำแหน่งของร้านอาหาร และกำหนดตลาดเป้าหมาย

6. การกำหนดนโยบายของร้านอาหารและจุดประสงค์ของตลาดให้ชัดเจน

7. ระบุส่วนผสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix และกลยุทธิ์ต่าง ๆ

7.1 ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าและบริการของร้านอาหาร

7.2 การกำหนดราคาขายให้เหมาะสม

7.3 สถานทำเลที่ตั้ง และช่องทางในการจัดจำหน่าย

7.4 การส่งเสริมการตลาดและการขายอย่างต่อเนื่อง

8. แผนการปฏิบัติการ โดยระบุกิจกรรมทางการตลาดที่จะทำโดยละเอียด

9. การตรวจสอบแผนงานและประเมิณผล เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า

วัตถุประสงค์ของการดำนเนิงานในการตลาดของร้านอาหาร ก็เพื่อจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่คุ้มค่า ประกอบกับการบริหารงานการให้บริการและสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย จะทำให้กิจการร้านอาหารประสบความสำเร็จในที่สุด