ORDERQR History

ORDER QR เราก่อตั้งมากจากการมองเห็นปัญหาต่างๆ ของร้านอาหารที่มีในปัจจุบันอาทิ พนักงานรับออเดอร์ผิด / ช้า / ไม่เพียงพอต้องการติดตามยอดขายของร้าน เราจึงจัดทำระบบที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานร้านค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็น การจัดการแคตตาล็อกรวมไปจนถึง เมนูอาหาร ที่จะช่วยลดปัญหาในส่วนของความผิดพลาดจากการรับหรือสั่งออเดอร์ลงได้ ผู้ประกอบการยังสามารถเช็ค สรุปยอดขายได้แบบทันที มีรายงานที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงกิจการได้ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว

Order QR เราเป็นมากกว่าระบบการจัดการร้านอาหาร

ORDER QR คือระบบที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานร้านค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็น การจัดการแคตตาล็อกรวมไปจนถึง เมนูอาหาร ที่จะช่วยลดปัญหาในส่วนของความผิดพลาดจากการรับหรือสั่งออเดอร์ลงได้ ผู้ประกอบการยังสามารถเช็ค สรุปยอดขายได้แบบทันที มีรายงานที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงกิจการได้ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว.